• Sonja Velda

Nieuwe provinciale aankoopsubsidie voor nieuwe natuur

HEUVELRUG Met een subsidie van 85 procent van de agrarische waarde geeft de Provincie Utrecht de aanleg van nieuwe natuur een impuls. Voorwaarde is wel dat de grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Uiteindelijk wil Utrecht nog zo'n 700 hectare nieuwe natuur toevoegen aan de huidige ruim 30.000 hectare natuur in de provincie.

De aanleg van nieuwe natuur vlot minder dan de provincie een paar jaar geleden nog hoopte, al komt er nog elk jaar natuur bij. Maasdam: ,,Met deze nieuwe subsidie zorgen we ervoor dat we kansen ook kunnen grijpen als die zich voordoen." De nieuwe regeling is breder gericht dan de oude PNB-subsidieregeling, bedoeld voor Particuliere NatuurterreinBeherende organisaties. Op de nieuwe subsidie kan iedereen die aannemelijk maakt dat hij nieuwe natuur kan aanleggen en beheren, een beroep doen.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam (natuur) creëert hiermee een oplossing voor grond binnen het Natuurnetwerk Nederland die langjarig is verpacht. ,,Ontpachtingsvergoedingen waren tot nu toe niet subsidiabel, hiermee kan de pacht worden afgekocht. Dat biedt mogelijkheden om een gesprek over bedrijfsbeëindiging of -verplaatsing aan te gaan."

DREMPEL De subsidieregeling is ook gericht op landbouwgrond waarvan de pachtovereenkomst afloopt. ,,Dat is hét moment als je grond een andere bestemming wilt geven, maar vaak blijkt dan de financiële drempel toch te hoog", aldus Maasdam. ,,Voortaan hoeft de nieuwe grondeigenaar de aankoop niet meer voor te financieren, maar betaalt die bij aankoop alleen de natuurwaarde. Zo nemen we een groot obstakel weg." De provincie legt afspraken over het soort natuur dat moet worden aangelegd wel vast bij de notaris, zodat nieuwe natuur ook voor altijd natuur blijft.

MINDER HEISA Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sinds 2013 de naam van de ecologische hoofdstructuur van Nederland: een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De aankoopsubsidie NNN-gronden is een extra middel om het NNN te vergroten. Regelingen zoals de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschapsbeheer (SKNL) blijven bestaan. Bij de nieuwe regeling hoeft de grond echter niet in bezit te zijn, of per se de afgelopen vijf jaar te zijn gebruikt voor landbouw. Ook hoeft er nog geen vastomlijnd inrichtingsplan te liggen.

De nieuwe regeling kost de provincie niet eens meer geld: tot nu toe koopt de provincie vaak eerst grond aan voor natuurontwikkeling, om die daarna weer door te verkopen aan natuurbeherende organisaties of andere potentiële natuurbeheerders. Maasdam: ,,Dat is feitelijk rondpompen van geld en levert de provincie behoorlijk wat kosten op. Met deze nieuwe regeling gaat de grond meteen naar de eindbeheerder. Minder heisa, minder kosten en meer natuur!"

VOORJAAR Gedeputeerde Staten hebben de regeling nu vastgesteld. Later dit jaar wordt de subsidieregeling ook daadwerkelijk opengesteld. Vanaf dan kan er beroep worden gedaan op de nieuwe subsidieregeling.