• John de Vries

'Jongeren moeten veel meer meepraten over lokale problemen'

HEUVELRUG Dit jaar staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Op woensdag 21 maart mag Nederland stemmen. Er komt, als het goed is, veel nieuw en vooral jong volk in de raad. Correspondent John de Vries stelt van elke partij een 'jonge nieuweling' of 'nieuwe jongeling' aan de lezers voor.

John de Vries

Driebergenaar Gijsbert Doornenbal (22), sinds anderhalf jaar financieel en ict-consultant bij Centric, zit voor de SGP al sinds 2015 in de plaatselijke politiek. Als twintigjarige werd hij lid van de Commissie Ruimte, een functie die hij tot de komende gemeenteraadsverkiezingen zal bekleden.,En misschien daarna ook nog, als hij niet in de raad wordt gekozen. De kans, dat hij wèl gekozen wordt, is echter groot. Huidig raadslid Kees van der Merwe wil stoppen en staat lager op de SGP-lijst. En daardoor staat Doornenbal nu op plek nummer vier, vlak achter Frits Jansen.

De politiek èn de SGP zijn hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader was ooit lokaal SGP-raadslid, zodat hij het politieke reilen en zeilen van dichtbij meemaakte. ,,Maar mijn echte belangstelling voor de politiek stamt uit mijn jongste jaren. Ik zat in groep acht, toen er Tweede Kamerverkiezingen waren en ik gefascineerd raakte door wat daarbij allemaal gebeurde", zegt hij glunderend.

Zijn keuze voor de SGP lijkt van huis uit voor de hand te liggen, maar hij benadrukt, dat de partijstandpunten hem werkelijk na aan het hart liggen: ,,De SGP is principieel, met de Bijbel als uitgangspunt, en hecht aan normen en waarden. Dat geeft mij houvast." Een zekerheid, die veel jongeren in deze turbulente tijden node missen, denkt hij: ,,Onze partij vaart een gedegen koers. Je weet als jongere, waar je aan toe bent, want ons geluid is helder.".

POLITIEK ACTIEVER Er zouden meer jongeren tussen de achttien en vijfendertig jaar zich politiek actiever moeten opstellen. Als hij raadslid wordt, wil hij zich om die reden gaan inzetten voor een doelmatiger jongerenparticipatie: ,,Er komen namelijk veel te weinig jonge mensen naar de inspraakavonden."

Doornenbal heeft concrete plannen om dit participatieprobleem voortvarend aan te pakken. Hij vindt het huidige gemeentelijk participatiebeleid in het algemeen te 'open' en daardoor te vrijblijvend. ,,Veel inwoners die tijdens bijeenkomsten hun zegje doen, hebben het idee, dat de raad daar weinig of niets mee doet. Hun mening blijft ergens hangen, vinden ze.". Daarom, vindt hij, moet je de aanpak wat 'geslotener' maken: ,,Leg, afhankelijk van het onderwerp, een aantal oplossingen voor, waaruit inwoners kunnen kiezen. Voordeel: dat kan ook digitaal via enquêtes."

MODERNE MANIER Een moderne manier van benaderen die jongeren ongetwijfeld aanspreekt. Jongeren hebben er immers belang bij politiek mee te denken. ,,We willen ze met het oog op de evenwichtige opbouw van de bevolking graag in onze gemeente houden. Daarom moeten we voor ze bouwen en de starterslening in stand houden en promoten".

Doornenbal denkt daarbij bijvoorbeeld aan de invulling van het Mariniersterrein. ,,Daar praten we ook over woningbouw. We missen daar de jonge mensen die meedenken."

De portefeuille Ruimte heeft straks als raadslid zijn bijzondere belangstelling: ,,Daarbij gaat het over concrete zaken." Hij memoreert zijn inbreng in de Driebergse Hoofdstraatdiscussie. Een qua veiligheid geslaagd project, vindt hij. Hij ziet echter de problematiek van de doorstroming, die 'niet met een groene golf is op te lossen'. De huidige coalitie vindt hij het voortzetten waard: ,,Op financieel terrein zijn de zaken nu beter op orde." Maar hij kan zich, met een raadsbreed programma op de achtergrond, ook een andere coalitie, waarin de SGP een rol speelt, voorstellen.