• Lennart van der Burg.

    John de Vries

'Inzetten om dorpen duurzamer te maken'

DOORN Doornaar Lennart van der Burg(33) is de nieuwste aanwinst van D66 afdeling Heuvelrug. Van huis uit milieukundige, specialist duurzaamheid, aangesteld bij TNO- ECN om duurzame energie-innovaties te ontwikkelen. Kan het nog mooier voor een partij die klimaat hoog in het vaandel heeft?

John de Vries

Van der Burg is al drie jaar actief in de partij en was lid van de landelijke D66-werkgroep Energie & Klimaat. Hij heeft meegeschreven aan het lokale verkiezingsprogramma over duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt. ,,Ik wil niet alleen maar commentaar geven, maar me met mijn kennis van zaken vooral inzetten voor de duurzame toekomst van onze dorpen." Niet alleen bij D66, maar ook bij de lokale coöperatie Heuvelrug Energie. In een eerdere functie bij ingenieursbureau Grontmij heeft hij ervaring opgedaan in het overleg met diverse overheden. Van der Burg koos bewust voor D66. ,,Het is in mijn ogen een vooral positief ingestelde partij."

De standpunten van D66 zijn volgens hem met feiten onderbouwd en goed voorbereid. ,,D66 zoekt uit wat mogelijk is en is vooruitstrevend in oplossingen." Van der Burg onderschrijft het belang, dat zijn partij hecht aan het inschakelen van deskundige inwoners, bestanddeel van het samenlevingsakkoord, dat de partij als verdieping van het raadsbrede programma al enige tijd voor ogen staat. ,,Veel problemen in een wijk kun je makkelijk aanpakken, als je wijkbewoners stimuleert om mee te denken."

Zeker als je hen ervan kunt overtuigen, dat dat financieel voordeel oplevert. ,,Een wijk die zelf zijn groenonderhoud doet zou je moeten belonen met een lokale belastingverlaging. In ons verkiezingsprogramma stellen we voor hiermee te gaan experimenteren."

STIMULEREN Hij wil inwoners stimuleren zelf met plannen te komen. ,,Mensen zijn creatief genoeg als het om zaken gaat die zij belangrijk vinden." Wat Lennart van der Burg zelf belangrijk vindt? Met zijn partijgenoten Erwin Kamp en Evert Verwey pleit hij voor de fiets als vervoermiddel nummer één. Verder ziet hij graag meer diversiteit in sommige wijken: jong en oud, autochtoon en allochtoon door elkaar. En meer betaalbare sociale woningen, vooral voor starters.

Na de verkiezingen verwacht hij D66 weer terug als betrouwbare partner in een nieuw college. ,,We moeten verder op de ingeslagen weg. De afgelopen jaren heeft onze wethouder Jan Willem van Dongen de basis gelegd voor een degelijk financieel beleid." Verder wil hij het een paar jaar geleden mede door D66 ingezette afvalscheidingsbeleid voortzetten. ,,Naar minder dan 100 kilo restafval. Dat bespaart kosten voor iedereen."

En de klimaatneutrale gemeente moet al in 2030 gerealiseerd zijn, vindt de idealistische Lennart van der Burg, en niet pas, zoals afgesproken, in 2035. Dat is weliswaar een ambitieus plan, maar het is noodzakelijk en door de verbetering van de duurzaamheidstechnologie ook haalbaar. Hij stelt zich voor, dat ook zaken als mobiliteit en de rol van het openbaar vervoer stevig tegen het licht worden gehouden, evenals de kwaliteit van de openbare ruimte.

AANDACHT Veel aandacht wil Van der Burg de komende jaren zien voor het participatieproces. ,,Juist daar waar de participatie op sommige punten beter kan." Hij denkt aan de Marinierskazerne. ,,We moeten nog duidelijker kaders geven wat het aantal woningen betreft." Ook het Henschotermeer moet aandacht krijgen. ,,Wij willen geen hek om dit recreatiegebied en steunen, samen met Open", de motie van de SP om de vrije toegankelijkheid tot en de openbaarheid van het terrein te waarborgen."