• BBOT is bang dat er te weinig oog is voor ruimtelijke kwaliteit.

    Monique José Timmermans

Woningbouw is voorwaarde voor MFA in Maarn

MAARN Tijdens de raadsinformatieavond over de realisatie van een Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Maarn is een ding duidelijk geworden: er is nog veel werk te doen. Wel zijn de partijen in de stuurgroep – basisscholen, kinderopvang, dorpshuis en wethouder - vol overtuiging bezig om de MFA mogelijk te maken. De publieke tribune zat vol, het onderwerp is voor velen belangrijk.

Monique José Timmermans

Wethouder Chantal Broekhuis heeft het MFA project in haar portefeuille. ,,Er is op dit moment een multifunctioneel gebruikt gebouw naast de scholen en er wordt gesproken over nieuwbouw waarin een brede kindvoorziening, dus scholen en kinderopvang, sport en dorpshuis samenkomen. Dan breng je in een dorp verbinding tot stand tussen functies en daarmee ontmoeting tussen inwoners van alle generaties. Voor de gemeente een belangrijke drijfveer."

WONINGBOUW Financiering van het project is een complex vraagstuk. De investeringsstop die de gemeente heeft ingesteld, maakt de zoektocht naar geldbronnen urgenter. ,,Vanuit het integraal huisvestingsplan IHP voor de scholen in de gemeente staan De Ladder en De Meent op de agenda voor nieuwbouw. Het tevens realiseren van de overige functies vraagt om meer middelen. Het plan kan alleen doorgaan als de investerings- en de exploitatiebegroting sluitend zijn. Woningbouw als kostendrager is onvermijdelijk, zowel op de locatie Trompplein als ook op de huidige locatie van De Ladder", aldus Broekhuis.

Voor beide locaties is aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk en de wethouder wil dat traject parallel laten lopen met de gebouwontwikkeling volgens de zogenaamde coördinatieregeling.

SPORTHAL Zelfs de sporthal blijft niet buiten schot. Aanvankelijk gingen de plannen uit van behoud van de huidige hal. Tijdens de raadsinformatieavond bleek tot verrassing van velen sloop om meer woningbouw mogelijk te maken een serieuze optie. Er zou dan een kleinere sporthal in de MFA worden opgenomen. De omwonenden - die zich hebben georganiseerd in de zogenaamde BBOT (bewonersbelangen omgeving Trompplein) – zijn er niet gerust op.

,,Wij maken ons zorgen dat het karakter dat het Trompplein nu heeft verloren gaat als het volgebouwd wordt. De wethouder lijkt weinig oog te hebben voor ruimtelijke kwaliteit. Ook verkeer en parkeren wordt niet integraal opgepakt, maar ligt op het bureau van collega-wethouders. Eerder gegeven input lijkt onbelangrijk geworden."

DORPSHUIS Intussen kijkt het stichtingsbestuur van De Twee Marken in een steeds legere schatkist. ,,Het oude gebouw kost veel geld en het wordt intensief gebruikt.

Ons doel is om de ontmoetingsfunctie in zowel de huidige als de nieuwe situatie in stand te houden. Daarom zijn we met de gemeente in onderhandeling. We willen goede ruimte voor de dorpshuisfunctie in de toekomstige MFA. Dat is meer waard dan een zak geld voor de grond onder het gebouw dat onze eigendom is."

BESLUITVORMING In februari is de nieuwe leerlingprognose bekend en dan wil wethouder Broekhuis besluitvorming op de raadsagenda plaatsen. Het gaat dan om het budget voorbereidingskrediet, starten grondexploitatiecomplex, bestemmingsplan en planologische procedure en inrichten participatietraject. ,,Ambitie moet je hebben. De stip op de horizon voor in gebruik name staat op augustus 2021", besluit Chantal Broekhuis.