• Eigen foto

'Werkateliers' voor plannen MFA op Trompplein

MAARN Meedenken over de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein in Maarn staat half juni centraal in twee 'werkateliers' met vertegenwoordigers van belanghebbenden. De bedoeling is om tot een plan te komen waarbij in de MFA de beide basisscholen en de dorpshuisfuncties worden ondergebracht.

Monique José Timmermans

Eén werkatelier gaat over het gebouw, de andere over de omgeving. Resultaten van deze bijeenkomst en het vervolgtraject worden besproken tijdens een openbare bijeenkomst in De Twee Marken op woensdag 5 juli om 17.30 uur. Iedereen die belangstelling heeft is welkom, er is tijdens deze bijeenkomst volop ruimte voor het stellen van vragen en inspraak.

DE AANWEZIGEN Zo'n 35 belangstellenden hebben actief meegedaan aan de sessies onder de naam werkatelier. De scholen, omgeving, verenigingen en gebruikers en anderen uit het dorp zijn vertegenwoordigd. Het gesprek gaat over samenwerken en samen wonen en wat dat betekent voor het gebouw en zijn omgeving. In de zomerse hitte wordt de temperatuur verder opgedreven met prikkelende stellingen over het kappen van bomen, de planning, de beschikbaarheid van ruimten tijdens de bouw en het toevoegen van commerciële activiteiten en woningen. Ondanks de temperatuur is het gesprek geanimeerd en de sfeer positief.

TAARTEN BAKKEN In groepen wordt gediscussieerd over de belangrijkste ingrediënten voor een MFA. Er wordt een 'ideale taart' samengesteld met een aantal taartpunten. Elke kleur van een taartpunt heeft een eigen betekenis. De groepen zijn gemixt, want de mening van de buurman is net zo belangrijk als de mening van de bibliotheek, de gemeenteambtenaar of de schooldirecteur. Iedereen heeft zijn eigen ingrediënten voor de taart.

Door enthousiast samen te werken ontstaat de ideale taart. De verzamelde taarten en ideeën zijn input voor de planvorming en voor de samenwerking als de nieuwbouw is gerealiseerd.

DE RESULTATEN Aan het eind van de avond worden de resultaten gepresenteerd. Er is veel informatie verzameld. Adviesbureau PentaRho is nu aan zet om deze resultaten met de stuurgroep te verwerken tot een plan waarover de gemeenteraad straks besluit. Draagvlak vanuit Maarn helpt daarbij.

,,Deze uitstekende avonden met werkateliers hebben daarvoor een stevige basis gelegd", aldus Jan Roelofsen van PentaRho.

HET VERVOLGPROCES De raad besluit dit najaar. Dat klinkt nog ver weg, maar daar gaat het één en ander aan vooraf. Allereerst wordt het onderzoeksrapport geschreven, dit wordt tijdens de zomervakantie afgerond. In september kan het college van B&W hierover spreken en een standpunt innemen. Tegelijkertijd wordt de raad geïnformeerd en komt zij tot beeldvorming. De raad kan dan in oktober, als onderdeel van het opstellen van de meerjarenbegroting, een definitief besluit nemen.

Op woensdag 5 juli om 17.30 uur is er een bijeenkomst in De Twee Marken. De stand van zaken wordt tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd. Iedereen is welkom, kan vragen stellen en zijn mening inbrengen.