• Waterschap Vallei en Veluwe

Watertekort loopt verder op

HEUVELRUG Het watertekort in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe loopt op. Stilstaand water en droogval in vaarten, sloten en beken neemt toe. De grondwaterstand is laag voor de tijd van het jaar. Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater wat vanaf 5 juni 2019 geldt, wordt goed nageleefd. Waar mogelijk wordt water ingelaten vanuit de randmeren, IJssel en Neder-Rijn om veengebied en de Gelderse en IJsselvallei te voorzien van water.

Dat meldt het waterschap in haar 'droogtebericht' van 18 juli. Het niveau van het grond- en oppervlaktewater daalt verder. De grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. De grondwaterstroming vanaf de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is (sterk) afgenomen. Daardoor is de kwel in sprengen, beken en kwelafhankelijke natte natuurgebieden afgenomen.

NEERSLAGTEKORT Door de droogte van 2018 was er aan het begin van het groeiseizoen van dit jaar nog een neerslagtekort. Het grondwatersysteem heeft zich nog onvoldoende aangevuld en hersteld. Vanaf half juni is weinig neerslag gevallen. De neerslag was veelal ook lokaal. Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot circa 145 mm. In het oosten van Nederland en op de Veluwe is neerslagtekort meer dan het landelijk gemiddelde. De komende weken wordt geen neerslag van betekenis verwacht en het watertekort zal toenemen.

WATERKWALITEIT Sinds de start van het seizoen en evenementen wordt de (zwem)waterkwaliteit gecontroleerd en goed in de gaten gehouden. In de eerste weken van juli 2019 zijn op enkele plaatsen blauwalg of botulisme aangetoond. Het aantal meldingen is normaal en komt op deze locaties vaker voor. Op meerdere zwemlocaties zijn wel problemen met de eikenprocessierups. De uitslag en jeuk hierdoor wordt regelmatig verward met zwemmersjeuk. Kijk voor actuele informatie over zwemwaterkwaliteit op www.zwemwater.nl.

VISSEN Het aantal dode vissen is niet anders dan normaal. Er is geen sprake van massale vissterfte, vervolgt het waterschap. Om vissterfte zo veel mogelijk te voorkomen worden maatregelen genomen om beken en sprengen zo lang als mogelijk stromend te houden. Hiervoor wordt het (doorstroom)profiel verkleind en worden met zandzakken drempels aangelegd. Daarnaast worden zijtakken deels tijdelijk afgedamd. Voor het redden van vis worden beroepsvissers ingeschakeld en zijn afspraken met de sportvisfederaties gemaakt.