• Provincie Utrecht

Vijf partijen in Gedeputeerde Staten

HEUVELRUG/UTRECHT GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben het doel om met z'n vijven Gedeputeerde Staten te gaan vormen in de provincie Utrecht. Ze gaan een inhoudelijke verkenning en onderhandelingen starten.

Deze formatie wordt begeleid door de formateurs Bram van Ojik en Jan Jacob van Dijk. Afgesproken is dat er met zowel coalitiepartijen als andere partijen uit de staten en allerlei belanghebbenden en geïnteresseerden vanuit de provincie een strategische agenda wordt opgesteld die als uitgangspunt dient voor de verdere onderhandelingen. In de agenda staat beschreven wat de belangrijkste opgaven zijn voor de provincie Utrecht, met de focus op de komende vier jaar. Ook geeft de agenda op hoofdlijnen inzicht in de richting en sturingsfilosofie die de partijen voor de verschillende opgaven voor ogen hebben.

SESSIES In het oog springend onderdeel van het stappenplan zijn de verschillende sessies die rondom de formatie worden georganiseerd. Zo organiseren de beoogde collegepartijen een gezamenlijke sessie met de onderhandelaars, onder leiding van de formateurs en met ambtelijke ondersteuning, om de opgaven te benoemen met de hoogste prioriteit en om de rol te bespreken die de provincie daarin zou moeten oppakken. Dit wordt verwoord in een concept strategische agenda.

Het is de bedoeling dat op woensdag 8 mei themasessies worden georganiseerd met alle fracties van Provinciale Staten fracties en externe partijen zoals gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om feedback te geven op de strategische agenda en gericht hun visies en ideeën mee te geven aan de onderhandelaars.

COLLEGEAKKOORD Na deze twee stappen volgen nog verdiepende onderhandelsessies. De formateurs en GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie streven ernaar het formatieproces eind mei of begin juni af te ronden met de presentatie van het collegeakkoord en de voorgedragen gedeputeerden. Tot die tijd zijn de ontwikkelingen rond het formatieproces te volgen via de website van de provincie Utrecht.