'Reorganisatie Welnúh is geen bezuiniging'

HEUVELRUG Het is goed mogelijk dat Welnúh op termijn ophoudt te bestaan als zelfstandige stichting. Interim-directeur Petra van der Horst sluit niet uit dat de welzijnsorganisatie over een paar jaar opgaat in een instelling waaronder ook de Sociale Dorpsteams vallen. Een alternatief is dat Welnúh blijft bestaan en de Dorpsteams onder haar hoede neemt. Beide scenario's zijn onderwerp van overleg met de gemeente.

Wimco in 't Veld

Dát er nu constructief overleg plaatsvindt tussen de gemeente en Welnúh is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vorig jaar zorgde een geschil over de bezuiniging van 140.000 euro voor een hoogoplopend conflict, met name tussen de toenmalige directeur Sjaak Blenk en het college. Sinds Van der Horst in november interim-directeur werd, zijn de verhoudingen aanmerkelijk verbeterd.

Ze wil slechts in algemene termen op de controverse ingaan: ,,De opvattingen van de directeur sloten niet aan bij de filosofie van de gemeente. De discussie ging niet meer over de inhoud en de zaak vast kwam te zitten. Het bestuur besloot toen dat de directeur niet in functie kon blijven."

Onder haar verantwoordelijkheid ontwikkelde Welnúh een visie op de veranderende rol van de welzijnsorganisatie. Daarmee wil ze niet gezegd hebben dat Welnúh daarvoor geen visie had, maar die was ,,niet goed uitgekristalliseerd". De eind vorig jaar gepresenteerde opvattingen van de stichting werden met instemming door de gemeente begroet.

AANJAGEN De kern daarvan is dat Welnúh zich niet meer kan en wil bemoeien met alle activiteiten in de gemeente. De stichting houdt zich voortaan bezig met het stimuleren, ondersteunen en 'aanjagen' van nieuwe welzijnsinitiatieven van inwoners of organisaties. Dat werk doen de 'sociaal makelaars' van Welnúh. Deze vroegere welzijnswerkers hebben een nieuwe taak: verbindingen leggen tussen mensen, activiteiten en welzijnsbehoeften.

Daarnaast krijgt het jongerenwerk prioriteit van Welnúh. ,,Voor ouderen en volwassenen vinden al veel activiteiten plaats. Voor jongeren veel minder. Daarom blijven onze sociaal makelaars ook het jongerenwerk oude stijl doen."

Alle overige uitvoerende welzijnsactiviteiten probeert Welnúh over te dragen aan andere organisaties. Zo heeft ISZ De Brug inmiddels het hele programma van buurtcentrum De Vijver overgenomen, organiseren Maarn Wijzer en ouderenorganisaties de activiteiten voor senioren, gaat de EvenementenXpress onder Z-O-U-T verder en is de +BUS verzelfstandigd. En er volgen er ongetwijfeld nog meer.

COMMOTIE Al deze veranderingen zorgden voor grote commotie bij Welnúh. Althans, dat meldden de lokale media midden februari. Dat beeld klopt niet, stelt Van der Horst: ,,Het ging om de onvrede bij een aantal vrijwilligers. Als je de mensen actief betrekt in het proces en de overgang goed regelt, zeggen de vrijwilligers: oké, dan gaan we bij een andere organisatie door. En voor de medewerkers is het belangrijkste dat ze kunnen doorgaan met zich inzetten voor de inwoners. Voor sommigen was het in het begin wat slikken, maar nu pakken ze hun nieuwe rol goed op."

Nog een misverstand dat ze graag wil rechtzetten: ,,De reorganisatie bij Welnúh is geen ordinaire bezuinigingsmaatregel. De subsidiekorting heeft de reorganisatie wel versneld, maar is niet de oorzaak. Waar het om draait, is dat we bezig zijn een antwoord te geven op veranderingen in de samenleving. De afbouw van de verzorgingsstaat is al jaren bezig. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) deed al in 2007 nadrukkelijk een beroep op wat je zelf kunt doen. Sindsdien heeft de overheid steeds meer in de handen van vrijwilligers en burgers gelegd."

DORPSNETWERKEN De reorganisatie van Welnúh is niet het enige gevolg daarvan. Zo heeft de gemeente het dorpsgericht werken en de Dorpsnetwerken ingevoerd. Ook zijn er de Sociale Dorpsteams, ingesteld toen het Rijk in 2015 de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en arbeidsparticipatie overdroeg aan lokale overheden. Deze multidisciplinaire teams van professionals zijn het eerste aanspreekpunt voor zorg- en hulpvragen.

Ook Welnúh heeft enkele medewerkers uitgeleend aan de Dorpsteams. ,,Ze zijn in dienst van Welnúh, maar we zien ze zelden meer. In veel plaatsen vallen de Dorpsteams onder een welzijnsinstelling, hier onder de gemeente. Omdat we met 12,5 fte al een kleine organisatie zijn, heb ik tegen de gemeente gezegd: worden we niet te klein om onze verantwoordelijkheden goed op te pakken? Kunnen we nog een goed financieel en personeelsbeleid voeren?"

NADENKEN Ze zou graag de steun van een 'stevige organisatie' krijgen. Ze ziet daarvoor twee opties: ofwel Welnúh gaat met de Sociale Dorpsteams op in een nieuwe organisatie, ofwel de Dorpsteams gaan deel uitmaken van Welnúh.

Een voorkeur voor een van de alternatieven heeft ze niet. ,,Het gaat ons er niet om dat Welnúh blijft bestaan. Belangrijker is dat het welzijnswerk blijft bestaan. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente. Het nadenken over wat dorpsgericht werken en maatschappelijke participatie voor onze organisatie betekenen, is nog lang niet tot een einde gekomen."