• ,,500 woningen op het kazerneterrein en een ontsluitingsweg op deze plek, wordt een verkeersdrama", denken buurtbewoners Siemen Klaver, Richard Kraan en Peter Kalk.

    Michiel Schaaij

Protest tegen kazerneplan

DOORN Omwonenden van de marinierskazerne zijn verbijsterd over plannen voor een nieuwbouwwijk met 400 tot 500 woningen op het terrein. Ook de voorgestelde bouwhoogte en een mogelijke tweede verkeersontsluiting stuit hun tegen de borst. Doornaars Peter Kalk, Siemen Klaver en Richard Kraan betitelen de inspraakavonden als een schijnvertoning.

Michiel Schaaij

HOOGBOUW Als het Korps Mariniers de Doornse kazerne in 2021 of 2022 leeg heeft achterlaten, is de weg vrij voor een nieuwe invulling voor het terrein. Maar omwonenden zien de bui al hangen. Ze zijn bang dat het dorpse gezicht van hun buurt drastisch gaat veranderen. Namens de pas opgerichte belangengroep Woestduinlaan/Frans Halslaan pleiten Kalk, Klaver en Kraan voor een kleiner aantal woningen en minder hoogbouw.

DORPS KARAKTER Nieuwe woonblokken mogen in geen geval hoger worden dan vier woonlagen, vinden ze. ,,Uitgangspunt moet het behoud van het dorpse karakter en de leefbaarheid van onze wijk zijn", aldus Kraan. Hij denkt dat een aantal van 300 nieuwe woningen een goed startpunt voor de discussie kan zijn. Kalk valt hem bij: ,,In de structuurvisie staat: houd Doorn zoals het is. En dan willen ze daar opeens een soort Vinexlocatie van maken. Daar kan je toch niet bij met je hoofd?"

CONSTRUCTIEF Klaver benadrukt dat de omwonenden zich constructief willen opstellen en ook oog hebben voor volkshuisvestelijke belangen. Kalk beaamt dat: ,,We zijn helemaal niet tegen de bouw van huizen en we begrijpen best dat er behoefte is aan sociale woningbouw, bijvoorbeeld voor starters en senioren. Maar toch vinden we dat je eerst moet kijken wat er passend is op deze locatie. Met dat uitgangspunt kun je het plan gaan invullen, en niet andersom."

VERKEER Veel kritiek heeft de belangengroep Woestduinlaan/Frans Halslaan ook op de verkeersplannen. Kalk, Klaver en Kraan vinden eensgezind dat de huidige verkeerssituatie niet berekend is op een nieuwe woonwijk met misschien wel 500 voordeuren. De mogelijkheid van een tweede ontsluitingsroute via de Woestduinlaan is omwonenden in het verkeerde keelgat geschoten. Die nieuwe verbindingsweg zou via het terrein van autobedrijf Riveco precies tegenover de Frans Halslaan uitkomen.

SCHOLIEREN Buurtbewoners houden hun hart al vast. Het is wachten op ongelukken, denken ze, want er fietsen elke dag duizend Revius-scholieren over de Woestduinlaan. In de eindversie van het kazerneplan is de controversiële tweede ontsluiting voor auto's niet meer ingetekend. Er zou eerst aanvullend onderzoek nodig zijn om te bekijken of er behoefte is aan die verbindingsweg. Maar Kalk, Klaver en Kraan vertrouwen het voor geen cent en vrezen dat de nieuwe weg toch weer uit de hoge hoed zal komen.

VOLKSVERLAKKERIJ Namens de belangengroep van de buurt maken Kalk, Klaver en Kraan verder ernstig bezwaar tegen de gang van zaken tijdens het zogenoemde participatietraject. De term ,,volksverlakkerij" valt en volgens Klaver zijn de deelnemers aan de participatie-avonden doelbewust in de richting van de gewenste uitkomst geleid.

VASTBERADEN ,,Maar we laten het er niet bij zitten en we zijn vastberaden om door te gaan", zeggen de drie eensgezind. Ze hopen dat de gemeenteraad zo wijs zal zijn om het besluit over de toekomst van het kazerneterrein niet in januari te nemen, maar over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 te tillen. ,,Waarom zo'n haast maken? Het duurt nog vijf jaar voordat de mariniers vertrekken."