• zadelsprinkhaan

    dick van Houwelingen

Pleidooi voor faunapassage over N227

HEUVELRUG Een ecoduct tussen Doorn en Maarn is de enige manier om alle dieren een risicoloze oversteek van de provinciale weg N227 aan te bieden. Volgens een bureauonderzoek in opdracht van de provincie hebben onder andere krekels en sprinkhanen weinig aan alternatieve maatregelen. Met de quickscan wil de provincie kritische geluiden in de Heuvelrugpolitiek smoren. Of dat lukt moet donderdagavond blijken, want dan buigt de gemeenteraad zich weer over de kwestie.

Michiel Schaaij

UITSTEL Afgelopen voorjaar stelde de gemeenteraad het besluit over het nieuwe ecoduct nog uit. Een aantal raadsleden was niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de voorgestelde faunapassage over de N227. Vooral de liberale partijen D66, VVD en BVH worstelden met de bouw van het vier miljoen euro kostende ecoduct, ook al wordt dat door de provincie betaald. Verder sprak ook de Federatie Groene Heuvelrug zich dit voorjaar klip en klaar tegen het project uit.

OPOFFEREN De belangenorganisatie ziet de provinciale plannen voor ecoducten over zowel de N227 als de N226 helemaal niet zitten. Vooral het opofferen van natuur om plaats te maken voor een bouwterrein en een betonnen constructie stuit de Federatie Groene Heuvelrug tegen de borst. ,,De aanwezige biotoop wordt grondig vernield en heeft veel tijd nodig voor herstel. En wij worden opgescheept met lelijke betonnen kolossen midden in de natuur."

SNELHEIDSVERLAGING Politieke tegenstanders van een ecoduct over de Amersfoortseweg pleitten daarom eerder dit jaar voor een minder ingrijpende combinatie van maatregelen. D66, VVD en BVH hoopten dat een kleinere tunnel, een wildwaarschuwingssysteem en een verlaging van de maximumsnelheid min of meer hetzelfde effect zouden sorteren als een ecoduct. Maar het bureauonderzoek van de Culemborgse adviseurs spreekt dat tegen.

SPRINKHANEN Voor reeën, herten, marters, dassen en andere zoogdieren kunnen alternatieve maatregelen weliswaar soelaas bieden, maar krekels, sprinkhanen, libellen, en dagvlinders hebben er niet of nauwelijks baat bij. En dus voldoet alleen een ecoduct aan de doelstelling om de ecosystemen aan weerszijden van de N227 met elkaar te verbinden, zo redeneert het Culemborgse adviesbureau Waardenburg.

DWARSBOMEN De vraag is nu of de tegenstanders in de gemeenteraad zich door het nieuwe rapport laten overtuigen en hun goedkeuring geven aan de wijziging van het bestemmingsplan. Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) sloot afgelopen voorjaar niet uit, dat het provinciebestuur het heft in eigen hand neemt als de Heuvelrugpolitiek de bouw van het ecoduct blijft dwarsbomen. Formeel kan Gedeputeerde Staten een negatief besluit van de gemeenteraad naast zich neerleggen en de aanleg van het ecoduct via een provinciaal inpassingsplan doordrukken.