• Zicht op een deel van het boerenbedrijf op de Nieuwe Steeg 4-8a.

    Edith Hazelzet

Opnieuw onrust aan Nieuwe Steeg

LEERSUM Een deel van de bewoners maakt, nog geen jaar na de actie tegen voorgenomen woningbouw aan de Nieuwe Steeg, nu bezwaar tegen de plannen voor uitbreiding van het boerenbedrijf aan de Nieuwe Steeg 4-8a. Behalve vermindering van woongenot, zijn de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid de grootste reden tot onrust.

Edith Hazelzet

 

Veehouder Rik Wesseling wil zijn varkens- en melkrundveehouderij verder ontwikkelen om het zo toekomstbestendig te houden. Hij wenst aan deze krant geen commentaar te geven op zijn plannen. In december gaf hij op zijn bedrijf aan zo'n 25 geïnteresseerde buurtbewoners wel een uitgebreide toelichting op en motivatie van zijn voornemens.

 

PLAN Zijn wens is de bestaande melkrundveestal uit te breiden en aan te passen, en een nieuwe varkensstal te bouwen. Hieraan gekoppeld is extra voer- en mestopslag. Bestaande varkensstallen die overbodig worden, zullen worden gesloopt. Het huidige bestemmingsplan staat de uitbreidingen niet toe, omdat de grenzen van de bestaande bouwvlakken worden overschreden. Wordt de bestemming aangepast, dan zal de veehouderij ruimte bieden aan 396 melkkoeien, 55 stuks jongvee, 2048 gespeende biggen en 4170 vleesvarkens.

Na de succesvolle campagne tegen de komst van woningen, doopte het Actiecomité Nieuwe Steeg zich in oktober om tot Bewonerscomité Leersum-Zuid. Deze belangenbehartiger met 151 leden, staat niet alleen in de zorg om de uitbreidingsplannen. In totaal kwamen bij de gemeente 29 bezwaren binnen - tegenwoordig zienswijzen genoemd - met betrekking tot de ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Steeg 4-8a.

 

ZORG Comitévoorzitter Ruud Schothorst benadrukt dat de persoon Rik Wesseling los staat van het bedrijf. ,,Ik heb respect voor de man en voor wat hij doet, maar dat laat onverlet dat de uitbreiding van zijn bedrijf gevolgen heeft voor de inwoners van de Nieuwe Steeg, en de mensen in de woonwijk achter ons. Samen met de naastgelegen veehouderij komt het totaal aantal varkens alleen al op zo'n 9000 stuks. Is dit wel de juiste plaats vragen wij ons af: twee zulke grote veehouderijen pal naast een woonwijk?"

Volgens de gegevens van het comité heeft het bedrijf nu 240 melkkoeien, 640 gespeende biggen en 2171 vleesvarkens.

,,Het gaat dus om een verdubbeling van het aantal dieren, wat behalve een toename van stankoverlast, ook een verhoging van het fijnstofgehalte met zich meebrengt. Wij verzoeken de gemeente dan ook dringend om zich te houden aan de eigen structuurvisie waarin voor een dergelijke uitbreiding naar intensieve veehouderij geen plaats is."

 

TEGEN DE WET Ook de Natuur- en Milieufederatie Utrecht diende een zienswijze in. Zij vinden dat de plannen in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving zoals de provinciale verordening ruimte (PVR). Zowel de uitbreiding als de wijziging naar intensieve veehouderij is volgens hen niet toegestaan.