'Meer kijken naar veranderende huizenmarkt'

HEUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug hield maandag een raadsinformatieavond over het woningbouwbeleid. Aanleiding is dat een groot aantal gemeenteraadsleden de woningbouw in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een positieve stimulans wil geven.

Uit de evaluatie van het woningbouwprogramma blijkt dat doelstellingen en ambities achterblijven en naar verwachting ook niet worden gerealiseerd als het beleid niet wordt veranderd. Zakelijk Heuvelrug ziet mogelijkheden om dit tij te keren. Tijdens de bijeenkomst, waarvoor wethouder Boonzaaijer de aftrap verzorgde, vroeg de gemeente wat volgens de aanwezigen knelpunten en wensen zijn, maar ook welke mogelijke oplossingen er zijn. Bas de Vogel, voorzitter van ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug, gaf de zienswijze weer vanuit ondernemers aangesloten bij Zakelijk Heuvelrug.

In het kort komt het er op neer dat bij woningbouw meer gekeken moet worden naar de veranderende markt, in plaats van vasthouden aan gedateerd beleid. Ook moeten gemeenten sneller en soepeler acteren richting vergunning aanvragers en projectontwikkelaars. Daarnaast moeten eerder gestelde ambities voor sociale woningbouw worden losgelaten in deze tijd, aldus De Vogel.

Zakelijk Heuvelrug wil graag een aantal oplossingen delen met de gemeente. De Vogel: ,,Beleid over woningbouw moet worden afgestemd op de huidige ontwikkelingen. De markt is net als de mens, constant in beweging."

Voor de korte termijn houdt dit volgens Zakelijk Heuvelrug in dat rapportages niet meer moeten gaan over gemiddelden en aantallen woningen, maar er moet per woningbouw project maatwerk worden geleverd en marktonderzoek worden gedaan naar vraag en aanbod. De locatie is hierbij van groot belang, een uniforme locatie bestaat niet. Toekomstige kopers/bewoners moeten veel meer worden betrokken bij dit proces, wensen en mogelijkheden moeten met hun worden verkend. Dit kost meer tijd en dus geld bij aanvang van het proces, maar verdient zich daarna dubbel en dwars terug.

,,Voor de langere termijn is ook marktonderzoek noodzakelijk bij ieder project. Let hierbij ook op de wensen vanuit senioren, zo is er meer behoefte aan appartementen. De gemeente moet hierbij niet uitgaan van de hoogst mogelijke opbrengst, een vitale gemeente is van groter belang. Senioren die naar een appartement verhuizen bieden weer doorstroming voor nieuwe inwoners. Verder is er een toenemende behoefte om zelf te bouwen. Het zou goed zijn dit te faciliteren met een procesorganisator'', aldus Zakelijk Heuvelrug.