• Het ecoduct (blauwe punt) vormt een schakel in de verbinding tussen het zuidelijke en middendeel van Utrechtse Heuvelrug.

    Provincie Utrecht

Kritiek op quickscan ecoduct N226

LEERSUM Terwijl in Doorn het ecoduct over de N227 zijn voltooiing nadert, zijn de plannen voor een ecoduct tussen Leersum en Maarsbergen nog steeds niet uitgekristalliseerd. Maarten Poolman, bestuurslid van Federatie Groene Heuvelrug en de Vereniging voor Dorp en Natuur, drong aan op een onderzoek naar alternatieven voor een ecoduct op de N226.

Edith Hazelzet

Beide organisaties spraken zich al eerder kritisch uit over het nut en de noodzaak van een ecoduct over de Maarsbergseweg. Op verzoek van de gemeenteraad is een quickscan naar alternatieven uitgevoerd door Bureau Waardenburg, met input van FGH. De kosten-batenanalyse die dit opleverde vindt Poolman onvoldoende. ,,Ik ging er vanuit dat ze meer zouden kunnen kwantificeren wat ze ervan verwachten. Wat is het mogelijke effect op de migratie, van wild tot en met sprinkhanen? Is het verschil van het te verwachten resultaat de gigantische meerkosten waard van een ecoduct? Ruim 7 miljoen tegen een ton voor een CAT-tunnel. En natuurlijk ook de verstoring van hectares aan biotoop. Nu is in mijn ogen de conclusie: het is efficiënter, maar dat kunnen we niet hardmaken. Zo lust ik er nog wel eentje: twee ecoducten zijn waarschijnlijk nog efficiënter."

ONBEANTWOORD Een andere vraag die de FGH had, was of het ecoduct straks gelijksoortige biotopen verbindt. ,,Is het zinnig om het moerassige Kombos te verbinden met de droge zandgronden boven op de Heuvelrug? Deze vraag is niet beantwoord." Begin van het jaar uitte Poolman zijn kritiek in een bijeenkomst met provincie, gemeente en het onderzoeksbureau. ,,FGH heeft meegedacht over de terms of reference, maar we hebben de officiële opdracht voor de scan niet gezien. De terms of reference die nu gehanteerd zijn, vinden wij niet toereikend, maar formeel is er wel aan voldaan."

KOSTEN De in de quickscan genoemde bedragen voor ecoduct, afrastering (50.000 euro per kilometer) en twee kleine faunatunnels tellen op tot 5,5 miljoen euro. ,,Het ecoduct is begroot op vier miljoen, maar voor een verdiepte aanleg heb ik het bedrag van zeven miljoen horen noemen." Hoe de afrastering geplaatst zal worden, is onduidelijk.

Poolman die zelf aan de Maarsbergseweg woont, vraagt zich af hoe dat er praktisch uit gaat zien: ,,Er is hier aanzienlijk meer bebouwing dan langs de N227. Het gaat om tientallen huizen. Krijgen we allemaal een wildrooster voor de deur? Komt het hek voor of achter ons huis? Als ik straks vanuit mijn achtertuin niet meer het bos in kan lopen, daalt mijn huis in waarde verwacht ik."

Als antwoord kreeg hij dat daar nog niet over is nagedacht: ,,En dat terwijl de kosten al wel zijn geraamd. Ik ben zelf in de literatuur gedoken en vond dat bebouwing 'an sich' al fungeert als raster. Ik zie bij mijn huis genoeg reeën, maar de weg steken zij hier niet over."

ONZORGVULDIGHEDEN N227 In juni ontving Poolman ontving verontrustende berichten over de aantasting van de Maarnse Eng, wat betreft de historische en archeologische waarde, door de komst van het ecoduct. Voorzitter Richard Zweekhorst van Maarn Maarsbergen Natuurlijk en gemeentelijk archeoloog Annemarie Luksen-IJtsma trokken meermaals hard aan de bel bij de projectleider.

Stukken van greppel- en walstructuren uit de middeleeuwen werden afgegraven voor de aanleg van rasters. Poolman: ,,Mijns inziens zijn daar door gebrek aan toezicht fouten gemaakt die niet meer hersteld kunnen worden. Het verwijderen van de strooisellaag tot op de boomwortels is ook iets dat ecologisch niet verantwoord is. Dat soort zaken willen wij hier voorkomen."