Ingezonden: Slechte verliezers of doordrammers

HEUVELRUG In uw krant van donderdag 10 december staat een artikel 'College blaast nieuw leven in plannen bedrijventerrein'. In het artikel staat dat het Heuvelrugcollege de plannen voor een bedrijventerrein tussen Leersum en Amerongen nieuw leven in wil blazen. De Raad van State haalde op 25 februari dit jaar een streep door de plannen die de gemeente had over het 'bedrijventerrein Leersum'. De behoefte van lokale bedrijven aan het geplande bedrijventerrein is nooit aangetoond en het tweede bezwaar is de aantasting van de landschappelijke waarde van de Ameronger Eng en de flora en fauna. Zo is aangetoond dat er foerageergebied is van een dassenfamilie, waarmee de gemeente onvoldoende rekening heeft gehouden en nagelaten heeft onderzoek te doen naar de aanwezige dassenburcht daar.

Ik heb in een werkgroep gezeten, die zich vorig jaar boog over plannen om het al bestaande bedrijventerrein Amerongen aantrekkelijker te maken. Zo is er leegstand van een aantal bedrijfspanden en zou het bedrijventerrein gereconstrueerd worden. Ook werden enkele verkeersmaatregelen aanbevolen, zoals twee verzinkbare drempels. Van deze aanbevelingen is tot op heden niet veel terecht gekomen door geldgebrek vanuit de gemeente. Dus hoezo denkt men nu in het Heuvelrugcollege dat we zitten te wachten op een nieuw bedrijventerrein, terwijl er naast panden leeg staan.

Uit een enquête, gehouden door 'De Klepperman, Dorpskrant van Amerongen' in april/mei 2015 bleek dat van de stemmers 56% van de stemmers tegen de uitbreiding van het bedrijventerrein was en de situatie wil houden zoals hij nu is. Slechts 8% van de stemmers was voor de uitbreiding. Vanuit de Amerongse ondernemers is geen belangstelling om zich te vestigen in het 'bedrijventerrein Leersum' en zij vinden de uitbreiding niet nodig. Bij de reconstructie van het Amerongse bedrijven-terrein is nog plaats voor Leersumse bedrijven.

Na de uitspraak van de Raad van State, die gelukkig ook recht deed aan het natuurbelang van de Ameronger Eng, wil het Heuvelrugcollege zich daarbij niet neer leggen. Opvallend, want de natuursituatie is niet veranderd en ook de andere bezwaren gelden nog. Of wil het college die beslissing er koste wat het kost doordrukken? Het is altijd makkelijk als je kunt procederen met gemeenschapsgeld. De verenigingen die de zaak bij de Raad van State hadden aangespannen en ook gewonnen hebben, moeten altijd eerst maar geld zien op te hoesten en weer nieuwe energie erin steken.

Dat de projectontwikkelaar Janssen de Jong niet zo blij was met de uitspraak van de Raad van State valt te begrijpen. Maar Janssen De Jong zal wel eens vaker zijn zin niet krijgen. Of ze dan een claim op de gemeente kunnen leggen is natuurlijk nog altijd maar de vraag. Soms worden situaties anders of gooit de natuur, in dit geval de dassen, roet in het eten. Dat zou je ook overmacht kunnen noemen voor de gemeente. De gemeente heeft zich te houden aan de Flora- en Faunawet.

Bovendien, gezien de economische situatie is de kans op een bedrijventerrein met leegstaande panden niet denkbeeldig. Daarom vind ik het bericht erg verbazingwekkend en getuigen van doordrammerij en slechte verliezers. Maar ik ben er zeker van dat mocht dit plan weer doorgezet gaan worden, er weer verzet tegen zal komen, dat ik gaarne zal ondersteunen. Ten aanzien van de gemeente: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Ruud Mosk

Industrieweg 1, Amerongen