• Google Maps

Gemeente trekt vergunningen Lokaal 22 in Amerongen in

AMERONGEN Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft woensdag besloten om de omgevingsvergunning en (vrijstelling) exploitatievergunning voor Lokaal 22 in Amerongen in te trekken.

Nadat het college vorig jaar de vergunningen had verleend, hebben meerdere buurtbewoners hiertegen bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn behandeld in de onafhankelijk commissie bezwaarschriften. De uitkomsten van aanvullend onderzoek op basis van het advies van deze commissie was voor het college aanleiding om de vergunning in te trekken.

VERGUNNINGEN Begin 2018 heeft horecabedrijf Lokaal 22, gevestigd op de Overstraat 22 in Amerongen, een aanvraag gedaan voor diverse vergunningen om een horecazaak met onder meer een koffiebar, ijssalon en wijnbar te mogen exploiteren. De vergunningen zijn verleend in april en augustus 2018. Vervolgens hebben meerdere buurtbewoners hiertegen bezwaar gemaakt met als reden dat de activiteiten van Lokaal 22 zouden leiden tot overmatige geluidsoverlast voor de omwonenden. Voor beide vergunningen geldt dat de gemeente deze niet mag verlenen als mogelijk sprake kan zijn van een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat van omwonenden. Hieronder valt ook overmatige geluidsoverlast.

GELUIDSOVERLAST Op 10 december 2018 heeft de commissie bezwaarschriften advies uitgebracht over deze zaak. In haar advies constateerde de commissie dat inderdaad geen rekening is gehouden met het geluidsaspect, terwijl er voldoende reden was om nader akoestisch onderzoek uit te (laten) voeren. Op grond hiervan adviseerde de commissie tot heroverweging van de vergunningverlening. Hierop heeft de gemeente de initiatiefnemer onder meer verzocht om akoestisch onderzoek te (laten) uitvoeren. Hieruit bleek echter niet dat Lokaal 22 kan worden geëxploiteerd zonder dat dit tot overmatige geluidsoverlast bij omwonenden leidt.

NIET DICHT Om deze reden heeft de gemeente de vergunningen alsnog geweigerd. Dit betekent niet dat Lokaal 22 dicht moet, maar wel dat de bedrijfsactiviteiten moeten worden beperkt tot die van de voormalige ijssalon op deze locatie.

Mocht de initiatiefnemer in de toekomst een aanvraag indienen waarbij hij kan aantonen dat een goed woon- en leefklimaat kan worden geborgd, dan kunnen de vergunningen mogelijk alsnog worden verleend.