• Archief BDUmedia

Gemeente is tegen Nashvilleverklaring

HEUVELRUG Géén regenboogvlag voor het cultuurhuis, maar wel een ondubbelzinnige veroordeling van de Nashvilleverklaring. Zo reageert het Heuvelrugcollege op de conservatieve stellingname over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI).

Michiel Schaaij

Er ontstond landelijke opschudding over de Nederlandse vertaling van het document, omdat LHBTI-ers in strijd zouden handelen met de bedoeling van God. De gevoelens die zij hebben, zouden volgens de ondertekenaars overwonnen kunnen worden. De verklaring werd onder andere gesteund door een aantal predikanten en conservatieve politici.

REGENBOOGVLAG Na de bekendmaking van de stak een storm van protest op. Verschillende gemeenten in de regio, waaronder Amersfoort en Zeist, hesen de regenboogvlag om hun afkeer van de Nashvilleverklaring kenbaar te maken en hun solidariteit met de LHBTI-gemeenschap te tonen. Utrechtse Heuvelrug sloot zich niet bij dat vlagvertoon aan.

GELIJKE KANSEN Wel gaf het college dinsdag een eigen verklaring uit, waarin wordt gesteld dat alle inwoners mee moeten kunnen doen, ongeacht geaardheid of gender. ,,Wij werken aan een gemeente waarin iedereen gelijke kansen heeft. Ook de LHBTI groep. De inhoud van de Nashvilleverklaring draagt hier niet aan bij", aldus de verklaring die op de website van de gemeente werd gepubliceerd.

AFKEURING Ook SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer sloot zich aan bij de afkeuring van de Nashvilleverklaring. Hij gaat daarmee in tegen zijn eigen partijleider Kees van der Staaij, die één van de ondertekenaars van het conservatieve document is. De Nederlandse vertaling werd mede opgesteld door enkele predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk, het kerkgenootschap waar Boonzaaijer de zondagse diensten bijwoont.

POLARISERING CDA-wethouder Chantal Broekhuis betreurt de polarisering die als gevolg van het Nashville-document is ontstaan. Zij zegt juist de verbinding te willen zoeken. ,,Iedereen is van waarde. We moeten menswaardig met elkaar omgaan, oog hebben voor elkaar en naar elkaar luisteren", aldus Broekhuis.

ACTIEPLAN Vorige maand nam de gemeenteraad nog een motie aan, waarin werd aangedrongen op een actieplan voor LHBTI-ers. Daarbij werd speciale aandacht gevraagd voor psychische problemen bij LHBTI-jongeren en de rol van sportclubs bij de acceptatie van deze groep. Ook wil de meerderheid van de raad hulp bij eenzaamheid onder LHBTI-ouderen. Alleen de SGP en BVHlokaal stemden tegen.