• Pander Roskam

In dialoog over Koenestraat

AMERONGEN De gemeente Utrechtse Heuvelrug hield onlangs een voorlichtingsbijeenkomst over de aanpak van de Koenestraat. Deze route naar Overberg kent een enorme diversiteit aan gebruikers. De weg voelt voor veel mensen nu erg onveilig, maar dat blijkt niet uit cijfers.

Pander Roskam

Bewoners hebben klachten over het onderhoud aan stoep en wegdek. Bewoners hebben veel last van racefietsers die hard van de berg rijden. Hier en daar rijden ze de stoep op als het op de weg te druk is of als er geparkeerde auto's staan zoals bij huize Elim.

Er is de gemeenteraad is al vaak en lang gesproken over de Koenestraat. In november 2015 is er een motie aangenomen om de straat aan te pakken. Een grondige renovatie is de komende tien jaar niet aan de orde, daar is geen budget voor. De gemeente is wel bereid om een aantal knelpunten op redelijk korte termijn aan te pakken. Het 'bewonerscomité Koenestraat' heeft een inventarisatie gemaakt van de problematiek en een aantal aanpassingen voorgesteld. De gemeente heeft deze verwerkt in een plan wat deze avond werd gepresenteerd. Na de presentatie was er gelegenheid om het plan te bespreken en waar nodig aan te passen.

30 KILOMETER Het voorstel is om de zichtbaarheid van de maximumsnelheid (30 kilometer per uur) te verbeteren door betere plaatsing van de borden en een markering aan te brengen op de rijbaan. De politie handhaaft niet op 30 kilometer per uur. De weg moet zodanig zijn ingericht dat handhaving niet nodig is. De gemeten snelheid is bergaf gemiddeld 36 km per uur en bergop 40 kilometer per uur.

PLATEAUS Knelpunt bij de kruisingen is dat deze niet gelijkvormig zijn en dat werkt verwarrend. Het voorstel is om alle vijf kruisingen gelijkvormig te maken door middel van een verhoogd plateau.

De drempel ter hoogte van nummer honderd zou weggehaald kunnen worden, dan wel vervangen door een gelijkvormig plateau. Een aantal aanwezigen vroeg zich af of het niet beter zou zijn de snelheid te reguleren met wegversmallingen in plaats van drempels. Anderen vrezen dat dan juist harder gereden zal gaan worden.

De trottoirs worden vlak gemaakt en zo toegankelijk mogelijk. In de discussie bleek dat velen de zebrapaden op verkeerde plekken vonden liggen. Mogelijk worden er een paar weggehaald en juist op een andere plek toegevoegd.

SUPERMARKT Het voorstel is om de parkeerplaats bij de supermarkt éénrichtingsverkeer te maken voor personenauto's (niet voor vrachtwagens) zodat in- en uitrijdend verkeer elkaar niet meer belemmert. Inrijden via de Koenestraat en uitrijden via de Prinses Beatrixlaan. Het is bekend dat sommigen problemen hebben met die oplossing, maar is ruimte om daar over van gedachten te wisselen.

KORTE TERMIJN Harry Ruijs van het bewonerscomité stelde voor om een aantal eenvoudige aanpassingen snel uit te voeren. Na kort overleg, werd hier door de delegatie van de gemeente positief op gereageerd. Op korte termijn worden nu de '30 kilometer'-markeringen verbeterd. Er worden paaltjes of een hekje geplaatst op enkele stoepen om fietsers te weren. De inrit van de supermarkt wordt verbreed voor achteruit rijdende vrachtwagens. De parkeergarage bij de Allemanswaard krijgt mogelijk verkeersspiegels.

Komend najaar gaat de raad beslissen over de andere voorstellen die er nu liggen, bewoners kunnen dan reageren via de website of bij de raadsbijeenkomsten.

Een overzichtskaart van de voorgestelde aanpassingen is te vinden op de gemeentewebsite.