• Na afloop gaven deelnemers aan het Leersumse debat aan in te zijn voor een herhaling rond andere stellingen.

    Edith Hazelzet

Consensus bij Leersums debat

LEERSUM De 26 deelnemers aan het eerste debat in de bibliotheek waren het in grote lijnen met elkaar eens. De discussies gingen voornamelijk over achtergronden, nuances en verheldering van de stellingen.

Edith Hazelzet

Politiek en inwoners samenbrengen om met elkaar in gesprek te gaan - dat was de ambitie van de bibliotheek Z-O-U-T met het organiseren van debatten in elke dorpskern. In Leersum was de opkomst voor deze eerste debatronde goed te noemen. Na afloop werd er informeel geëvalueerd en gaven deelnemers aan in te zijn voor een herhaling: liefst 's avonds, met meer mogelijkheid tot verdieping vooraf, zorgvuldig geformuleerde stellingen en een vertegenwoordiging van voor- en tegenstanders.

STELLINGEN Debatleider Sylvia Groener verzorgde de introductie tot de verschillende stellingen. Dorpswethouder Hans Nijhof was aanwezig om de nodige achtergronden te verschaffen en de gemeentelijke standpunten per onderwerp toe te lichten, en eventueel te verdedigen. Voorafgaand aan de discussie werden telkens de stemmen voor en tegen geteld. Dit werd na afloop herhaald. De aanwezige Leersumers bleken het verrassend vaak roerend met elkaar eens te zijn, en veranderden weinig van standpunt.

ECODUCT Wat betreft de komst van een ecoduct was 'Leersum' unaniem: iedereen is tegen. De grootste weerstand betreft de aantasting van de natuurbeleving door het vijftig meter brede bouwwerk, plus de manshoge hekken aan weerszijden van de Maarsbergseweg. Maarten Poolman, bestuurslid van Dorp en Natuur en de Federatie Groene Heuvelrug, licht kort toe waarom ook deze beide groene organisaties tegen de aanleg zijn: ,,De beoogde verbindingen met andere natuurgebieden zijn deels wegbezuinigd. Wilde zwijnen en edel- en damherten wil de politiek hier niet. Reeën zijn er genoeg, want er worden er jaarlijks 250 afgeschoten. Kortom voor grote dieren hoeft het niet, en voor de kleinere is een tunnel voldoende."

VERKEERSVEILIGHEID Aanvullende maatregelen zoals snelheidsverlaging en een wildwaarschuwingssysteem zouden volgens onderzoek het aantal wildongevallen met 75 procent kunnen verminderen. Wethouder Nijhof is van mening dat verkeersveiligheid en natuurbeheer niet door elkaar moeten worden gehaald. Als enige is hij 'hartstochtelijk voorstander' van het ecoduct over de N226. ,,Wilde zwijnen zijn er al, ook al wil de provincie dat niet. Dat hou je niet tegen. Net zo min als dit ecoduct. Robuuste verbindingszones maken deel uit van het coalitieakkoord van de provincie."

In mei nam de gemeenteraad een motie aan voor het verlagen van de maximumsnelheid in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Mocht de provincie op tijd meegaan in deze wens, dan lijkt het ecoduct van 4 miljoen euro, overbodig te worden.

RODE CONTOUREN De rode contouren van de kern van Leersum mogen opgerekt worden, wanneer dit veel inkomsten genereert voor de gemeente. Nee, is de consensus; geld mag in deze zeker niet de drijfveer zijn. De gemeente moet keuzes maken, vindt Jan van Prooijen. ,,We zijn geen groeigemeente en we profileren ons als groen en vitaal, ook om recreanten te trekken van elders. Dan ga je niet bouwen buiten de rode contouren."

Mocht daartoe ooit een noodzaak ontstaan dan moet dit met de burgers afgestemd worden middels een democratisch proces, precies zoals de rode contouren ooit tot stand kwamen. Net als de andere aanwezigen vindt Nijhof dat de projecten op de inbreidingslocaties eerst maar eens gestart moeten worden. De discussie verbreedt zich tot het type woningen dat daar gebouwd zou moeten worden: sociale woningbouw, senioren- en levensloop- en eenpersoonswoningen.

LEEGSTAANDE BEDRIJFSPANDEN Tijdelijk ander gebruik van leegstaande bedrijfspanden moet mogelijk gemaakt worden. Inwoners Jack Kardolus en Thea van den Heuvel melden dat zijn met de gemeente in gesprek over de verpauperde panden in Leersum. De gemeente gaat een website inrichten waarop de voortgang rond de verschillende objecten bijgehouden al worden.

Tijdelijk ander gebruik wordt van alle kanten bekeken en gewogen, maar breekpunt blijven de medewerking van een eigenaar en de juridische consequenties van ander gebruik. Een aantal deelnemers brengt bij dit punt het oneigenlijk gebruik van boerenschuren in. ,,Nieuwe schuren die onder het mom van agrarische activiteiten worden gebouwd en vervolgens gebruikt worden als caravanstalling en soms zelfs bewoning."