• Buurtbewoners zijn bereid elkaar te helpen.

    Tuinwijk Sterrebosch

Buurtbewoners helpen elkaar in Tuinwijk Sterrebosch

DRIEBERGEN Wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch houdt zich sinds 2014 bezig met het bijdragen aan een zo prettig mogelijke leef- en woonomgeving. Eén van de projecten die hier aan moet bij gaan dragen is het buurthulpproject dat de vereniging onlangs is gestart.

Danny van der Linden

,,In het verleden gingen hele gezinnen en vaak hele families naar dezelfde kerk, maar veel kerken zijn inmiddels gesloten en het aantal actieve kerkgangers is sterk verminderd. De kerkelijke verbanden zijn daardoor sterk afgenomen", vertelt Ton Bonekamp namens de wijkvereniging. ,,Familieleden komen vaak steeds verder van elkaar te wonen, waardoor directe hulp en ondersteuning van elkaar vaak moeilijk wordt."

HULPVRAAG Volgens Bonekamp zijn buurtbewoners in veel gevallen best bereid om elkaar te helpen. ,,Door de beperkte bekendheid met elkaar is van de ene kant vaak niet duidelijk waar hulp gewenst is en van de andere kant weet men vaak niet waar men met een hulpvraag terecht kan." Daarom is de wijkvereniging, onder leiding van Bonekamp, begonnen met de opzet voor een buurthulpproject dat zich richt op die situaties waar een incidentele hulpvraag niet in een rechtstreeks contact of anderszins kon worden opgelost.

,,In de praktijk komt het gelukkig al vaak voor dat buren elkaar hulp bieden. Het buurthulpproject wil dit zeker niet gaan overnemen. Integendeel, het wil daar aanvullend en eventueel ondersteunend op aansluiten", legt Bonekamp uit.

VIJFTIG REACTIES Om na te gaan of er in de wijk een basis zou zijn voor het buurthulpproject werd bij alle wijkbewoners een brief bezorgd, met daarbij een formulier waarop men kon aankruisen welke vorm van hulp men in voorkomende gevallen zou kunnen en willen bieden. Het werd een groot succes. ,,We kregen meer dan vijftig reacties van bewoners die bereid zijn één of meerdere vormen van hulp te bieden", vertelt Bonekamp enthousiast. ,,Een geweldig resultaat. Hier werd bevestigd dat de bereidheid tot het bieden van een helpende hand absoluut aanwezig is. Of het nu gaat om klusjes in huis en tuin of het doen van een boodschap voor een ander. Alle soorten aanbiedingen kwamen we tegen."

In Driebergen zijn al diverse initiatieven waarin mensen elkaar helpen. ,,Daarom heeft de werkgroep zich bezig gehouden met het samenstellen van een zogenoemde sociale kaart. Hierin hebben we op een overzichtelijke manier alle vormen van georganiseerde vrijwilligershulp en professionele hulp in de regio opgenomen", legt Bonekamp uit. Het is de bedoeling dat elk adres in Tuinwijk Sterrebosch bij de feitelijke start van het project een exemplaar van deze sociale kaart krijgt aangeboden.

OKTOBER De werkgroep is momenteel bezig met het verder uitwerken van de opzet en praktische werkwijze van het project. Mede vanwege de komende vakantieperiode zal het nog enige tijd duren voor het buurthulpproject van start kan gaan. Doelstelling is om per 1 oktober te starten met de activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.tuinwijksterrebosch.nl.