• Walter Hooghiemstra

Bewoners en veeboer lijnrecht tegenover elkaar

LEERSUM In de toekomstplannen van veehouder Rik Wesseling is geen sprake van uitbreiding, maar van een wisseling van dieren. Dat is althans de visie van Wesseling zelf. Maar actiegroepen en buurtbewoners spraken dat tegen. Honderden Leersumers voelen zich bij de kwestie betrokken, zo bleek maandagavond op een inspraakavond van de gemeenteraad.

Michiel Schaaij

Zowel de veeboer als de verontruste bewoners en belangengroeperingen lieten van zich horen. In een volgepakte grote zaal van Sport- en Cultuurcentrum De Binder moesten stoelen worden bijgeschoven. Sympathisanten van de veehouder maakten met een spandoek duidelijk dat zij Wesseling de kans gunnen om zijn bedrijfsplan uit te voeren.  

DIERENWELZIJN De veehouder toonde zich overtuigd dat zijn voornemens een verbetering voor het dierenwelzijn zijn. ,,Varkens krijgen meer hokruimte en koeien krijgen grotere strohokken", aldus Wesseling. Hij beloofde bovendien dat het milieu en de volksgezondheid beter af zijn, als hij zijn felbegeerde vergunning krijgt. Zo zouden de ammoniakuitstoot en de geuroverlast dalen.

FIJNSTOF Maar dat rooskleurige beeld werd rigoureus onderuit gehaald door belangengroepen en omwonenden. Volgens Ineke Vrij van de Vereniging voor Dorp en Natuur leiden de plannen van Wesseling juist tot een grotere uitstoot van ongezonde stoffen. ,,De fijnstof die dit ene bedrijf gaat uitstoten, is evenveel als wat driekwart van het totale autobestand in Leersum uitstoot", aldus Vrij.

VERDUBBELING Volgens Dorp en Natuur wil de veehouder zijn bedrijf bijna verdubbelen en zou na de uitbreiding één van de grootste veehouderijen in de provincie ontstaan. Dat zou gepaard gaan met een sterke toename van de uitstoot van ammoniak. Vrij zei verder bang te zijn voor besmetting met de gevreesde MRSA-bacterie, die vooral op grote varkenshouderijen veel voorkomt.

GEZONDHEID ,,Er zijn mensen overleden aan de MRSA-bacterie, die ook aantoonbaar aanwezig is in de lucht rondom varkensboerderijen", aldus Vrij. Meerdere insprekers maakten zich zorgen over de gezondheidseffecten van de twee bestaande veehouderijen aan de Nieuwe Steeg en verzetten zich tegen een verdere toename van het aantal dieren.

STRIJDIG ,,Als veehouder Wesseling zijn plan uitvoert, komen er ongeveer 10 duizend varkens op 150 meter van de bewoonde wereld", zo rekende woordvoerder Ruud Schothorst van het bewonerscomité de raadsleden voor. Volgens  Nicolette Buiter van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) mág het zo ver helemaal niet komen, want het plan is strijdig met de geldende wet- en regelgeving.

ADVOCATEN Twee advocatenkantoren hebben onafhankelijk van elkaar geoordeeld dat de gewenste uitbreiding in strijd is met de geldende provinciale verordening, onder andere omdat het agrarisch bouwvlak wordt vergroot tot meer dan anderhalve hectare. Mocht de Heuvelrugpolitiek toch toestemming geven, dan stapt de NMU naar de Raad van State. Buiter is ervan overtuigd dat die het plan alsnog zal afwijzen.