• Hans Waaldijk

Akkoord over opvang kwetsbare mensen Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Wethouder Hans Waaldijk (Open) heeft met andere regiogemeenten een akkoord gesloten over de huisvesting van mensen met psychische of psychosociale problemen, die niet zelfstandig kunnen wonen. Die kunnen steeds vaker niet meer in ggz-instellingen terecht. Waaldijk benadrukt, dat mensen die een gevaar zijn voor de samenleving niet op straat komen.

Michiel Schaaij 

Nu is de stad Utrecht nog verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio. Maar over twee jaar moeten ook de gemeenten in de regio hun steentje bijdragen aan het afbouwbeleid van de ggz-instellingen. Die zogenoemde ambulantisering biedt kwetsbare mensen de kans om in een woonwijk een zo gewoon mogelijk leven te leiden

ONDERSTEUNING Daarbij horen ook een woning, een zinvolle daginvulling en sociale contacten. De betreffende cliënten krijgen daarbij professionele ondersteuning vanuit ggz-instellingen. Helemaal nieuw is dat niet. Nu al zijn er in Utrechtse Heuvelrug zo'n 18 psychisch kwetsbare mensen die onder de vleugels van een instelling zelfstandig wonen.

HUUR Die instelling verlaat in 2021 formeel de betreffende woningen, waarna de cliënten huur aan de woningcorporatie gaan betalen. De professionele ondersteuning blijft echter in stand, zodat het feitelijk alleen om een papieren verandering gaat. Voor een aantal mensen dat nu nog is opgenomen, zijn regiobreed jaarlijks 600 zelfstandige woningen nodig.

AANDACHTSPUNT Voor Utrechtse Heuvelrug gaat het gemiddeld om zes mensen per jaar, die de instelling waarin ze woonden moeten verlaten en voor wie de gemeente huisvesting moet regelen. Waaldijk wil die groep ,,op een goede en veilige manier" de samenleving laten instromen. De wethouder belooft dat de omgeving van hun woningen een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente zal zijn.

FIVOOR In Den Dolder ontstond afgelopen week maatschappelijke onrust, nadat een patiënt van de forensisch psychiatrische afdeling Fivoor niet van verlof was teruggekeerd. In 2017 werd de Utrechtse studente Anne Faber vermoord door de in Fivoor geplaatste Michael P. Maar volgens Waaldijk blijven mensen die verplicht zijn opgenomen gewoon in de instellingen en is er geen reden tot ongerustheid.