• Provincie Utrecht

Aanpak vervuilde terreinen op koers

HEUVELRUG Het aantal spoedlocaties is in de provincie Utrecht tussen 1 september 2016 en 1 september 2017 gedaald van 52 naar 41. Bij een spoedlocatie is sprake van een ernstige bodemverontreiniging waarvan is vastgesteld, of zeer aannemelijk is, dat er risico voor mens of milieu aanwezig is. De spoedlocaties op de Heuvelrug zijn Gooijerdijk achter 16-17 in Doorn, Acacialaan 7 in Doorn, Bornia schietbaan in Driebergen, Traay 153F in Driebergen, stortplaats Maarsbergen en de Woudenbergseweg 68 in Maarsbergen.

Er is meestal geen sprake van acuut gevaar. De provincie Utrecht heeft met het Rijk afgesproken dat deze locaties voor 2021 zijn aangepakt.

SPOEDLOCATIES De provincie en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) hebben er samen voor gezorgd dat het aantal spoedlocaties fors is gedaald in een jaar tijd. Het aantal locaties, waar de sanering in uitvoering is, is toegenomen van 69 naar 80 procent. Daarmee is de provincie op koers om de doelstellingen van het Bodemconvenant te halen.

BODEMCONVENANT Naast de aanpak van spoedlocaties voert de provincie nog veel meer activiteiten uit om vopr 2021 de Utrechtse bodem een stukje schoner te krijgen. Zo is begonnen met de voorbereiding op de komst van een nieuwe wet, de Omgevingswet. De Wet Bodembescherming komt bij invoering van die wet te vervallen. Een bodemsanering zal vanaf dat moment alleen nog plaatsvinden als er iets op een locatie gebeurt, zoals bouwen. Gemeenten worden hiervoor bevoegd gezag.

De provincie is samen met gemeenten en omgevingsdiensten gestart om afspraken te maken over hoe we deze verandering van wetgeving en de overdracht van taken het best kunnen voorbereiden en uitvoeren.