Worden Raad en Commissieleden Utrechtse Heuvelrug monddood gemaakt

02-06-2017, 23:20 | Lezersnieuws | Rob van den Hork

Op 27 april j.l. heeft Rob van den Hoek een Bezwaarschrift ingediend tegen het recent genomen Raadsbesluit "gedragscode 2017" voor Raad en Commissieleden.

In dit Raadsbesluit wordt de Gemeentewet Artikel 15 misbruikt om de gang naar de Rechter door Raad en Commissieleden te blokkeren.

De Grondwet art. 17, het Europees Vertrag Rechten van de mens Art. 13 en het Int. Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten staan dit nl. altijd toe, het is een democratisch Recht.

Zeker voor gekozen volksvertegenwoordigers, die namens U optreden.

Wat wil ik met dit Bezwaarschrift bereiken?

1. Een Raadsbesluit aanvechten die politiek, per hamerslag, onwettig en/of met vormfouten tot stand is gekomen vanaf nu alleen nog Raadsbesluiten die wel aan Wet- en regelgeving voldoen.

2. Dergelijke Raadsbesluiten moeten ten alle tijden via een Bezwaar- of Beroepschrift bestreden kunnen worden.

3. Gemeentewet art. 15 uitsluitend gebruiken voor integriteit zoals persoonlijk of zakelijk voordeel en niet zoals in dit Raadsvoorstel wordt vastgesteld voor alle zaken zoals ook bij een algemeen belang burgers.

4. Voorkomen dat bestrijden van verkeerde Raadsbesluiten via Beroep- en Bezwaarschriften wordt gestopt door dit Raadsbesluit een Beleidsregel te noemen.

5. Dat altijd op een democratische manier Beeld-, oordeel en Besluitvorming gaat plaatsvinden, zodat Belangengroepen altijd uitgenodigd worden zoals de wet voorschrijft.

6. Raadsbesluiten genomen worden voor het doel waarvoor deze bestemd zijn, zonder vooringenomenheid van college en ambtenaren.

7. Dat ook de integriteitsverklaring ambtenaren gepubliceerd wordt zodat er een open en democratisch speelveld in Besluitvorming is.

8.Het idee uit te werken om het Proces van Raadsvoorstellen te voorzien van alternatieven en op een vroeger tijdstip dan nu met deskundige burgers tezamen met College en ambtenaren te bespreken.

Welke deskundige burgers, liefst niet politiek gebonden, wil mij bijstaan om dit belangrijk proces op te starten en aan te sturen?

Hiermede kan het huidig proces van Raadsbesluiten zoals bovenstaand voorbeeld voorkomen worden, de trein rijdt al en probeer dan maar eens een wissel om te gooien.

Genoeg ervaringen, nieuwbouw Gemeentekantoren met € 40 miljoen extra exploitatielasten , verkoop Hoofdstraat 26 tegen ruim € 1 miljoen ipv € 5 miljoen en extra werkgelegenheid, afkoopregeling Openbare Verlichting tegen € 1.7 miljoen terwijl de boekwaarde oude lichtmasten verwaarloosbaar was.

Enz.