• VVD Provinciale Staten bezorgd over aantal woningen

    beeldbank

Provinciale VVD bezorgd over inspraak inwoners bij plan Marinierskazerne Doorn

21-12-2017, 07:11 | Lezersnieuws | Baerte de Brey

De provinciale VVD-fractie Utrecht juicht het toe dat het kazerneterrein wordt herontwikkeld tot een woonwijk. Mensen willen graag in onze provincie wonen, dus vergroting van het woningaanbod komt goed van pas. De uitbreiding is ook goed voor het op peil houden van de voorzieningen in de kern Doorn.

Slecht gehoord

Helaas lijkt het erop dat de stem van de omwonenden van de marinierskazerne in Doorn slecht gehoord wordt. De rijksoverheid, de provincie en de gemeente die gezamenlijk het initiatief tot herontwkkeling van het kazerneterrein verder brengen, hebben de bewoners van Doorn de gelegenheid geboden om mee te praten over het plan. Nu het concept-ontwikkelingskader voorligt, zien de participanten weinig van hun inbreng terug. Reden voor de VVD Statenfractie om 15 december schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten te stellen.

Oog voor kwaliteit

VVD Statenlid Astrid Ens: "De VVD hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de kazerneplannen. De nieuwe woonwijk moet naadloos in de omgeving passen en daarbij zijn bebouwingsdichtheid en maximale bouwhoogte van groot belang". De omwonenden maken zich juist over deze twee zaken grote zorgen. Daarom vraagt de VVD het college van Gedeputeerde Staten naar het participatietraject en in hoeverre het ontwikkelkader past in de provinciale visie op de omgevingskwaliteit ter plaa