• Raadsleden in gesprek over idealen in de politiek

    Erwin Kamp

Politieke partijen willen op de Utrechtse Heuvelrug opnieuw de verbinding zoeken

07-03-2018, 08:10 | Lezersnieuws | Erwin

 

Dinsdagavond 6 maart jl. organiseerde het Humanistisch Verbond, afdeling Heuvelrug Krommerijn in het Cultuurhuis in Doorn een verkiezingsgesprek met alle politieke partijen die op de Utrechtse Heuvelrug deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. Onder de deskundige leiding van filosoof Bas Nabers reageerden de deelnemers aan het gesprek op drie stellingen. In het panel met politici zaten: Rob Jorg (VVD), Nienke de Jong (Open) Siebe Streekstra (BVH) Hugo Prakke (D66) Dick Karssen (CU) Chantal Broekhuis (CDA) en Gerrit Boonzaaijer (SGP). Ook de zaal met meer dan vijftig belangstellenden werd bij het gesprek nauw betrokken. Insteek voor het gesprek was steeds de vraag welk specifiek ideaal achter de stelling voor de politici zit en welke mogelijk praktisch punt dit ideaal in de weg staat om te realiseren.

Stelling 1: Gemeente Utrechtse Heuvelrug is Klimaatneutraal in 2035!

Alle partijen zeggen te streven naar een duurzame samenleving. Het ideaal van waaruit zij dit willen doen, is dat zij vinden dat we toekomstige generaties niet mogen opzadelen met ons milieubelastende gedrag. Waar partijen in verschillen is vooral hoe dit moet gebeuren en binnen welke termijn. Om bij dit eerste punt te blijven stelde Rob Jorg van de VVD veel vertrouwen te hebben in de werking van de markt. Hij wil ook niet dat inwoners de maat wordt genomen als zij er voor kiezen om vier keer per jaar met het vliegtuig op vakantie te gaan. Mensen kunnen zelf heel goed verantwoordelijkheid dragen en eigen keuzen maken. Daarentegen vond Nienke van Veen van de fractie OPEN dat de overheid best meer mag sturen op het individuele gedrag van de inwoners. Een duurzame samenleving gaat niet vanzelf, daar moet de overheid bij helpen. Volgens Dick Karssen van de CU werkt de overheid soms zelf niet mee om duurzaamheid te bevorderen door regels op te stellen die mensen tegenwerken. Waar alle partijen het wel over eens zijn is dat er vanuit de lokale overheid veel meer gewerkt moet worden aan bewustwording en aan informatieverstrekking waardoor mensen duurzamer gedrag gaan vertonen.

Stelling 2: Ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers met levensvragen verdienen geestelijke begeleiding vergoed vanuit de WMO!

Al voordat deze stelling door de deelnemers van de politieke partijen kon worden besproken, reageerde de zaal met de opmerking dat het hier niet gaat om alleen ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Alle leeftijden en categorieën kunnen worden geconfronteerd worden met levensvragen. In het bijzonder werden ook de jongeren genoemd. Chantal Broekhuis van het CDA vindt dat er ook ruimte moet zijn om bij de begeleiding van levensvragen professionele hulp in te schakelen. Het gaat niet alleen om materiele hulp maar ook om immateriële zaken. Er zijn mensen die leiden aan eenzaamheid en dat kan een begeleidingsgesprek met een geestelijke verzorger heel behulpzaam zijn. Siebe Streekstra vindt het onzin dat de overheid dit soort zorg moet vergoeden. Ieder mens heeft behoefte aan geborgenheid en is zelf verantwoordelijk om zijn immateriële zorgvraag beantwoord te krijgen. De overheid heeft hier geen taak in. De meeste partijen vinden wel dat er in de sociale dorpteams en bij de keukentafelgesprekken er meer aandacht voor levensvragen mag zijn. Die kunnen dan ook doorverwezen worden naar bestaande contacten met de kerken, aan vrijwilligers of aan een professionele geestelijk verzorgers. Met name partijen als de VVD, SGP en BVH hebben de vrees wanneer geestelijke verzorging door de overheid vergoed gaat worden er geen stop zit op wat er allemaal bekostigd moet gaan worden.

Bij de samenstelling van een nieuw College van B&W staan de competenties van de kandidaat wethouders voorop en niet de partijafkomst!

De derde en laatste stelling leverde veel discussie op maar hier werd ook de verbinding gezocht. Wat nieuw was, is dat alle partijen zich hebben uitgesproken voor een raadsbreedprogramma. Dit betekent dat de partijen na de verkiezingen bij elkaar op zoek gaan naar wat zij gezamenlijk willen bereiken voor de komende vier jaar. Zij schrijven dit vanuit de raad op in een programma wat een College mag gaan uitvoeren. Van alle partijen ging Hugo Prakke van D66 het verst met de uitspraak dat het er niet toe doet wie van de partijen een wethouder levert die het raadsprogramma uitvoert. Het uitganspunt moet zijn dat de wethouders die in het College van B&W komen te zitten, competent moeten zijn om het raadsprogramma uit te voeren. Prakke wilde daar nog wat verder in gaan door bijvoorbeeld ook de inwoners te betrekken in de opinievorming over welke wethouder de komende vier jaar het raadsprogramma mag gaan uitvoeren. Over de selectieproces van het kiezen van een wethouder bestaan verschillende denkbeelden. Rob Jorg van de VVD zei dat de kiezer op 21 maart a.s. de keuze eigenlijk al maakt. Dick Karssen CU en Siebe Streekstra BVH zagen ook wel wat in de stelling maar het was vooral aan de nieuwe toekomstige 29 raadsleden om te bepalen of bij de samenstelling van een nieuw College van B&W de competenties van de kandidaat wethouders voorop staan en niet de partijafkomst! Streekstra deed nog wel een oproep om in de toekomst een keer een debat te organiseren over de vraag wat partijen nu feitelijk onder democratie verstaan. Daar blijken nog veel verschillende beelden over te bestaan.

Wim van Werkhoven, voorzitter van het Humanistisch Verbond afdeling Heuvelrug Krommerijn, bedankte de deelnemers aan het gesprek. Zij kregen allen een boek met een bloemlezing uit de humanistisch literatuur. Natuurlijk werd ook Bas Nabers bedankt voor zijn prettige gespreksleiding. Aan het einde van het verkiezingsgesprek werd nog nagepraat onder het genot van een drankje. Iedereen was het erover eens dat dit een ander verkiezingsgesprek was waarbij nu niet eens werd getwist maar naar elkaar werd geluisterd.