• Tijdens een wandeling over de Traaij werd het centrum op een andere manier bekeken.

    Victor Schutijser

'Winkels open, fietsers lopen?'

DRIEBERGEN Afgelopen donderdagavond was er een bijeenkomst van gemeente, ondernemers en buurtbewoners van de drie centra van Driebergen. Op de agenda stond een wandeling door het dorp en een bespreking van plannen om de centra levendig en economisch gezond te houden.

Victor Schutijser

Om de bijeenkomst te leiden was Rik Eijkelkamp van adviesbureau DTNP gevraagd. Hij gaf een presentatie over het veranderend koopgedrag van consumenten waar rekening mee gehouden moet worden in de toekomstvisie voor de centra.,,Centrumgebieden zijn belangrijke imagodragers en visitekaartjes van een stad of dorp. Door diverse trends staat de vitaliteit van centra onder druk. Een actuele centrumvisie biedt houvast bij het op gang brengen van gewenste ontwikkelingen en bij de noodzakelijke transformatie van deelgebieden", ligt DTNP toe.

SCHOUW VAN SITUATIE Tijdens de wandeling over de Traaij werd gevraagd om met een andere blik dan normaal naar de straat te kijken. Door de blik van een bezoeker van buiten het dorp aan te nemen vielen andere dingen op die later besproken werden.

PRULLENBAKKEN Een doorn in het oog van een aantal ondernemers is het gebrek aan prullenbakken. Ook het formaat laat te wensen over. Namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug was Froukje Boxman aanwezig. ,,We zijn bezig met een nieuwe prullenbakkenbeleid, op dit moment is er een proef gaande met nieuwe prullenbakken waar ook posters op zitten. Aan het eind van het jaar is die proef afgelopen, dan gaan we evalueren en kijken hoe we het beleid gaan aanpassen", aldus Boxman.

STOEPBORDEN Bewoners van Driebergen die minder mobiel zijn hebben last van de grote aantallen stoepborden en andere reclame-uitingen op de stoep van de Traaij. Ook ondernemers storen zich aan de storende hoeveelheid reclame en borden op de stoep. Andere ondernemers verklaarde de stoepborden doordat deze borden geen vergunning behoeven en gevelreclame wel.De ondernemersvereniging BIZ3B gaat een werkgroep opzetten om een antwoord te bedenken op de wirwar van reclame en de bezette stoepen. Hierbij staat de toegankelijkheid van de winkelstraat voorop.

BLAUWE ZONE Ander onderwerp van gesprek was de blauwe zone rondom de Traaij. De gemeente is op dit moment bezig met het herevalueren van het beleid, daarbij wordt onder andere de parkeerdruk meegenomen. Een aantal ondernemers gaf aan dat de anderhalf uur misschien aan de korte kant is, de gemeente neemt dat signaal mee.

FIETSERS LOPEN? Een bewoner gaf aan dat op het stuk Traaij tussen de Hoofdstraat en de Nassaulaan, vaak hard gefietst wordt. ,,Sommige fietsers krijgen het zelfs voor elkaar om tussen mij en mijn hond door te fietsen", ligt ze toe. Het stuk Traaij is nu al voetgangersgebied, maar uitgezonderd voor fietsers. De bewoner stelde voor om net als in Leiden het beleid 'winkels open, fietsers lopen' te handhaven.Dit idee leidde tot een discussie, tot op heden zonder conclusie. Van alle plannen en inzichten die besproken zijn, gaat de gemeente een dynamisch actieplan maken.